Ảnh

Chức vụ

Thông tin

User_Circle

Giám đốc

Bs CKI. Nguyễn Văn Đức

User_Circle

Phó giám đốc

Bs CKI. Phan Kim Sương

(PGĐ – Dự Phòng)

Bs CKII. Nguyễn Minh Nguyên

(PGĐ – Chuyên Môn)