Ảnh

Chức vụ

Thông tin

User_Circle

Giám đốc

Bs CKII.Dương Thành Mỹ

User_Circle

Phó giám đốc

Bs CKI. Phạm Thị Yến

(PGĐ – Dự Phòng)

CN. Vũ Thế Hùng

(PGĐ – Ds KHHGĐ)

Bs CKII. Nguyễn Minh Nguyên

(PGĐ – Chuyên Môn)