Ảnh

Chức vụ

Thông tin

pham-thi-nhat-dieu

Trưởng khoa

Bs CKII Phạm Thị Nhất Diệu

User_Circle

Phó khoa

Bs CKI Ngũ Trọng Diễm Hà