Ảnh

Chức vụ

Thông tin

luong-thanh-phi-phuong

Trưởng khoa

Bs CKI Lương Thanh Phi Phượng

User_Circle

Phó khoa

Ys Phạm Thị Yến